Experience Workshop’s Hallå STEAM teamed up with Language Ambassadors in Lapland / Hallå STEAM och Hallå Språkambassadörerna slog ihop sina resurser

Scroll down for the English version

Hallå STEAM-projektet förenade sig med Språkambassadörerna, ett annat Hallå-projekt som stöds av Svenska kulturfonden, för att gemensamt organisera besök i flera skolor i Lappland under den svenska veckan i november 2019. Språkambassadörernas uppgift är att främja inlärning av många språk, och därför använde vårt team förutom vårt vanliga svenska också ett antal andra europeiska språk.

En höjdpunkt i vår plan var förevisningen av filmen “La Figure de la Terre” regisserad av Axel Straschnoy där dr Osmo Pekonen spelar rollen av den franska matematikern Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) medan dr Johan Stén är den svenska astronomen Anders Celsius (1701-1744). I filmen talar Pekonen franska och Stén  svenska. Filmen har finsk textning, så att alla säkert kan följa med händelserna.

I verkligheten var Maupertuis och Celsius goda vänner och vetenskapliga kollegor som åren 1736-1737 besökte  Lappland, närmare bestämt till Torneå älvdal för att lösa den vetenskapliga frågan om jordens exakta form. Dessutom använde Celsius tillfället för att testa sina nya idéer för en termometerskala. En trailer av filmen finns på adressen: http://axel.straschnoy.com/tornea/

Ett återkommande tema i våra framföranden var också den finländska astronomen och matematikern Anders Johan Lexell (1740-1784), vars liv och gärning Stén länge studerat. Såsom vi förklarade för våra klasser krävde detta arbete kunskaper i inte mindre än åtta europeiska språk.

Pekonen och Stén har publicerat mycket om de första resenärerna och expeditionerna i Lappland. Genom visningen av filmen blev det möjligt för dem att illustrera sina vetenskapliga arbeten för en ung publik. Dessutom var de utklädda i samma 1700-talsstil som i filmen, med långrock, spetskragar, peruker och svärd. Deras uppseendeväckande utstyrsel satte skolelevernas fantasi i rörelse och lämnade ett minne för livet. Samtidigt organiserade den tredje teammedlemmen dr Kristóf Fenyvesi självständiga STEAM-utbildningsverkstäder som också hade stor framgång.

Dag-för-dag redogörelse för vår turné:

Den 4 november tidigt på morgonen anlände Pekonen och Stén till Tornion yhteislyseon lukio och utmanade det kalla och blåsiga vädret i sina historiska dräkter. Skoldagen öppnades med en visning av filmen kl 8:00. Två föreläsningar fördjupade ett intressant stycke av Lapplands historia. Våra föreläsningar hade anknytning till den lokala miljön, inte minst för att Maupertuis-monumentet invid Suensaarikyrkan är bara ett stenkast från skolan.

Under tiden besökte Fenyvesi Seminaarin koulu i Torneå för att träffa en blandad åldersgrupp elever med specialundervisning och en grupp sjätteklassister, inalles trettio elever och åtta lärare. För att studera egenskaperna hos de vackra vita snökristaller som redan täckte hela skolgården, skapade en grupp barn modeller av symmetriska snöflingor, baserade på 6-faldiga rotationssymmetrier. De övriga eleverna studerade symmetrier i tre dimensioner och skapade modeller av kol-60-molekylen/fulleren -fotbollar, som de provade i olika spel som de uppfunnit ute på skolgården.

Den 5 november uppträdde Pekonen och Stén, denna gång utan 1700-talskostymer, i auditoriet i Kemi kulturcentrum, där filmen visades två gånger: först för förstaklassister i Kemin lyseon lukio, sedan för andraklassister i samma skola. Rektor Pekka Mäkelä deltog också i evenemanget. I Kemi lade Pekonen och Stén mer tonvikt på sin litterära produktion än i Torneå. Till exempel diskuterades Micromégas, en science fiction-berättelse skriven av Voltaire (1752) som Pekonen har redigerat på finska. Bokens otroliga handling går ut på att två rymdjättar, en från Sirius och en från Saturnus, landar på jorden och plockar upp och granskar ett skepp som kört på grund i Bottenviken utanför Kemi.

Under tiden besökte Fenyvesi Hepolan koulu i Kemi för att träffa och arbeta tillsammans med hela 170 (!) elever från femte och sjätte klass. Både elever och lärare var engagerade i Vetenskap & Konst -aktiviteter. Eleverna var lyckliga av att få arbeta med gemensamma skapelser. Tillsammans utforskade de snöflingors mystiska symmetrier, det frusna vattnets kemiska egenskaper och de fysikaliska utmaningarna med stora arkitektoniska skapelser gjorda utav is. Vid sessionernas slut organiserade eleverna sina egna snöflingeutställningar.

På svenska dagen, den 6 november, hade Pekonen och Stén fyra olika föreställningar i övningsskolan vid Lapplands universitet i Rovaniemi. De dök igen upp i sina historiska dräkter och sjöng även det finska rytteriets marsch i text av Zacharias Topelius. Publiken i Rovaniemi var yngre, bestående av skolans sjunde- och niondeklassister. Den intressanta filmen och åsynen av de historiska karaktärerna gjorde ett stort intryck på publiken. Artisterna Pekonen och Stén försökte så gott de kunde anpassa sitt budskap enligt de mer rudimentära språkkunskaperna hos den unga publiken och talade därför också en del finska.

Sammantaget kombinerade vår Lapplandsturné framgångsrikt flera skolämnen och sammanförde teman från Lapplands historia, naturvetenskap och flera språk. Den unika dramapedagogiken lyckades förena både lokal  lappländsk kulturhistoria med internationell vetenskapshistoria, samt binda ihop det hela med en smula svenska i åminnelse av Gustav II Adolfs dag.

 

Anmäl dig NU: 

Frågor? Skicka e-post till info@experienceworkshop.org.

Ladda ner Hallå STEAM! flygbladet härifrån: 

Mer information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

Programmet har förverkligats av Experience Workshop ay och understöds av Svenska Kulturfonden.

***

The Hallå STEAM project pooled resources with Språkambassadörerna (Language Ambassadors), another Hallå project supported by Svenska Kulturfonden, to organize a visit of several schools in Lapland during the special week of Swedish culture, on the 4th and 5th of November 2019. The mission of the Language Ambassadors is to promote the importance of learning many languages, so our team used, besides the customary Swedish, also a number of other European languages.

A highlight of our itinerant show was the screening of the movie “La Figure de la Terre” directed by Axel Straschnoy where Dr. Osmo Pekonen plays the role of the French mathematician Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) whereas Dr. Johan Stén is the Swedish astronomer Anders Celsius (1701-1744). In the movie, Pekonen speaks French, and Stén speaks Swedish, but subtitles in Finnish are given so that everyone could follow.

In real life, Maupertuis and Celsius were good friends and scientific colleagues who in 1736-1737 traveled together to Lapland or, more precisely, to the Tornio river valley, to settle the scientific question of the precise shape of the Earth. Besides, Celsius was there to test his new ideas for a thermometer. For a trailer of the movie, see: http://axel.straschnoy.com/tornea/

A recurrent topic in the talks was also the life and work of the Finnish astronomer and mathematician Anders Johan Lexell (1740-1784), a long-time topic of study of Johan Stén which necessitated a knowledge of as many as eight European languages, as we explained to our classes.

Pekonen and Stén have published extensively on the history of the first travelers and explorers of Lapland. The screening of the movie allowed them to vividly illustrate their scholarly work for an audience of young people. Moreover, they were wearing the same 18th-century style costumes that appear in the movie, complete with frock coats, wigs, and swords. Their spectacular appearance surely set the imagination of young people into motion and left a permanent memory on a chilly winter’s day in Lapland. Meanwhile, the third team member Dr. Kristóf Fenyvesi independently organized STEAM education workshops which also enjoyed great success.

A day-by-day account of the tour reads as follows:

On November 4, Pekonen and Stén visited Tornion yhteislyseon lukio, braving the weather in their historical clothes from a cold and blue early winter morning on. The school day was opened with a screening of the movie at 8:00. Two lectures deepening an interesting chapter of Lappish history followed. The topics discussed had much to do with the local environment, given that a monument for Maupertuis stands in front of the Suensaari church, in the immediate vicinity of the school.

Meanwhile, Fenyvesi visited Seminaarin koulu in Tornio to meet with a mixed-age group of students in special education and a class of 6th graders, 30 students and 8 teachers in all. To study the properties of the beautiful white snow crystals, which were already covering the whole schoolyard, a group of children were creating symmetrical snowflake design, based on 6-folded rotational symmetries. Other students were studying symmetries in 3-dimensions and created Carbon-60 /fullerene/soccer-ball models, which they tested in various games invented by them on the spot in the schoolyard.

On November 5, Pekonen and Stén repeated their show, this time however without the costumes, in the Cultural Centre of Kemi where the movie was screened twice: first for the benefit of 1st graders of Kemin lyseon lukio, then also for 2nd graders of the same school. The rector Pekka Mäkelä personally attended. In Kemi, Pekonen and Stén put more emphasis on their literary output than in Tornio. For instance, Micromégas, a science fiction story by Voltaire (1752) which Pekonen has edited in Finnish, was amply discussed because of its fantastic action – a landing of space monsters from Sirius and Saturn – is set on the Bothnian Sea in front of Kemi.

Meanwhile, Fenyvesi attended Hepolan koulu in Kemi, to meet and actively work with 170 (!)  5th  and 6th grader students. The children and their teachers were engaged in science & art activities, they were happy to work together on joint creations. They explored the mysterious symmetries of snowflakes and chemical properties of frozen water and the physics-related challenges of constructing large architecture with ice. At the end of the sessions, the students organized their own snowflake exhibits. 

On November 6, the Swedish Day, Pekonen and Stén had four different performances in the Training school of the University of Lapland in Rovaniemi. They again appeared in their historical costumes and did not fail to sing the March of the Finnish Cavalry whose lyrics are by Zachris Topelius. The audience in Rovaniemi was younger, consisting of 7th and 9th graders of the comprehensive school. The captivating movie and the appearance of its historical characters themselves made a huge impression on the audience. The performers Pekonen and Stén did their best to adapt their message according to the more elementary language skills of a younger audience and therefore also resorted to some Finnish.

All in all, the Lapland tour successfully combined several school disciplines, integrating topics from Lappish history, natural sciences, and several languages. In its uniqueness, the drama pedagogy highlighted both local Lappish culture and international history of science, not forgetting the specific overtones of the Gustavus Adolphus Day.

Sign up now for the next Hallå STEAM! Swedish-Finnish Day here: 

Details of the Hallå STEAM! project are available from here: https://experienceworkshop.org/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-day/?lang=en

Any questions? Send an e-mail to info@experienceworkshop.org.

More information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

The program is realized by Experience Workshop ay and supported by Svenska Kulturfonden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image
Refresh

*

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com