Hallå STEAM! Helsinki English School

Scroll down for the English version

På 27 februari 2019 HALLÅ STEAM! reste till The English School (TES), en finsk-engelsktalande tvåspråkig skola i Helsingfors där gymnasiet Seija Nyholm gav ett varmt välkomnande. Vi träffade matematikläraren Juha Kyllonen som presenterade oss för Hayley Poutiainen och hennes klass 9 i matematik. Majoriteten av Hayles elever av klass nio har rest igenom betygen sedan Barnehagen – många TES-ungdomar börjar dagis med mycket lite behörighet över Englsih. Därför placerades klass 9-eleverna i lite déjà vu när Johan Stén berättade historien kring Kokkola född Hendrik Jacob Wikars äventyr i Sydafrika – allt på svenska! Hayleys studenter var nedsänkta i svenska medan de lärde sig om Wikar och tidskriften som han skrev 1779 – där land och ritualer för det lokala Khoisan-folket beskrivs. Några av eleverna kommenterade fördjupningen i svensk upplevelse som antände minnen från deras TES-tid under de trevligare åren som förvärvade engelska.

En kort diskussion ledd av Kerry Osborne fick eleverna att reflektera över denna parallella inlärningsupplevelse och att relatera vad som hände i Sydafrika för alla dessa år sedan till det som finns i nutid och ålder – notera det videospel som många ivrig spelade på pausen. I videospelet går spelaren in för att slåss med vem de ser för att få mest land åt sig själva – liknande det som gjordes av Svenska Ostindiska Companiet som Wikar var angelägen om att komma ifrån. I stället lämnade han sig för att bo bland landets folk och för att dokumentera sina vägar.

Kristóf Fenyvesi skrev denna idé om samarbete snarare än dominans när han visade eleverna konstposter från Maths-Arts-tävlingen som sattes upp i Sydafrika, och en video som visar Esther Mahlangu och Ndebele konstverk. “Vi lever alla i matematik” är den atmosfär som skapades i klassrummet. Begreppet förpackningsteknik utforskades när eleverna dekonstruerade te-lådor, inverterade dem – för att använda den inre ytan som en duk av matematikinspirerad kreativitet – och sedan rekonstruerade lådorna med sina bitar av matematik på utsidan. Hayley, som kommer från Sydafrika, kommenterade skönheten i att integrera sydafrikanska inspirerade motiv för att bygga en matematiksamhälle.

 

Anmäl dig NU:

Frågor? Skicka e-post till info@experienceworkshop.org.

Ladda ner Hallå STEAM! flygbladet härifrån: 

Mer information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

Programmet har förverkligats av Experience Workshop ay och understöds av Svenska Kulturfonden.

***

 

On the 27th of February 2019, HALLÅ STEAM! travelled to The English School (TES), a Finnish-English bilingual school in Helsinki where Upper School principal Seija Nyholm provided a warm welcome. We met with maths teacher Juha Kyllonen who introduced us to Hayley Poutiainen and her Grade 9 maths class. The majority of Hayle’s grade nine students have travelled through the grades together since Kindergarten — many TES youngsters begin Kindergarten with very little command of English. Hence, the grade 9 students were placed into a bit of déjà vu when Johan Stén told the history surrounding Kokkola born Hendrik Jacob Wikar’s adventures in South Africa–all in Swedish! Hayley’s students were immersed in Swedish while learning about Wikar and the journal he wrote in 1779 — in which the land and rituals of the local Khoisan people were described. A few of the students commented on the immersion in Swedish experience igniting memories of their TES time in the kinder years acquiring English.

A brief discussion lead by Kerry Osborne had the students reflect on this parallel learning experience, and to relate what was happening in South Africa all those years ago to what is around in the present day and age– noting the video game which many avidly played on the break. In the video game, the player goes in to do battle with whomever they see to get the most land for themselves–similar to what was done by the Svenska Ostindiska Companiet which Wikar was keen to get away from. He left to live amongst the people of the land instead, and to document their ways.

Kristóf Fenyvesi espoused this idea of collaboration rather than domination when he showed the students art entries from the Maths-Arts competition set up in South Africa, and a video depicting Esther Mahlangu and Ndebele art work. ‘We all are living in maths’ is the atmosphere which was created in the classroom. The concept of packaging engineering was explored as students deconstructed tea boxes, inverted them — so as to use the inner surface as a canvas of maths inspired creativity — and then reconstructed the boxes with their pieces of maths art on the outside surface. Hayley, who hails South Africa, commented on the beauty of incorporating South African inspired motifs to build a maths community.

 

Sign up now for the next Hallå STEAM! Swedish-Finnish Day here: 

Details of the Hallå STEAM! project are available from here: https://experienceworkshop.org/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-day/?lang=en

Any questions? Send an e-mail to info@experienceworkshop.org.

More information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

The program is realized by Experience Workshop ay and supported by Svenska Kulturfonden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image
Refresh

*

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com